Правила

Тук можете да намерите правилата и регламента за правните награди “Юрист на годината”.

Допълнителна информация относно церемонията "Юрист на годината"

h

Регламент

Пълните правила на наградите “Юрист на годината”

Локация

Церемонията по награждаването ще се проведе на 08.05.2019 година в Гранд хотел София.

v

Обратна връзка

За информация относно спонсортство и участие на церемонията Юрист на годината, моля използвайте формата на сайта или ни пишете на nominee@juristnagodinata.bg

Регламент и правила

Правилата на настоящата церемония са окончателни и не подлежат на промяна.

Правила за участие и гласуване в кампанията “ Юрист на годината ” 2018

 1. Предмет
  Настоящите Правила (“Правилата“) определят реда, начина и условията за провеждане на кампанията “Юрист на годината” за 2018 година, провеждана от редакцията на онлайн медията “Правен Свят” за (“Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора с лицата, участващи в Кампанията.
 2. Организатор
  2.1. Организатор на Кампанията е онлайн медията “Правен Свят” – http://legalworld.bg (“Правен Свят” ЕАД, ЕИК: 175410459)

2.2. “Юрист на годината” се организира и провежда от Организатора самостоятелно, както и със съдействието на трети лица (“Партньори”). Организаторът и неговите Партньори  осигуряват всичко необходимо за провеждане на Кампанията, включително средствата и наградите (ако са обявени такива) за спечелилите участници.

2.3. “Юрист на годината” e запазена търговска марка, притежавана от юридическото лице Правен свят ЕАД, под № 00077011 в Патентно ведомство на република България. Всяка употреба на търговската марка без изричното писмено разрешение на “Правен свят” ЕАД, ще се счита за нарушаване на закона и ще бъде подобаващо санкционирана.

 1. Участници
  За Участници се считат всички физически лица на възраст над 18 год. които са направили номинация, взели участие в гласуванет и/или са били номинирани.
 2. Категории

4.1. За приза “Юрист на годината” могат да бъдат номинирани всяко физическо лице с юридическо образование, което според правещия номинацията, с действията си е допринесъл за развитието на правото в България през 2018г.

4.2. За категорията “Дело на годината“ могат да бъдат номинирани граждански, наказателни и/или административни дела, които са предизвикали голям обществен интерес през 2018г., които са били от голяма правна и фактическа сложност и резултатът от тях е допринесал за обогатяване на българската правна практика.

4.3. За категорията “Нотариус на годината” може да бъде номиниран всеки нотариус, упращняващ тази професия в България към момента на извършване на номинацията.

4.4. За категорията “Частен съдебен изпълнител на годината” може да бъде номиниран всеки частен съдебен изпълнител, упращняващ тази професия в България към момента на извършване на номинацията.

4.5. За “Адвокатска кантора на годината” може да бъде номинирано всяко адвокатско дружество и/или адвокатско съдружие, регистрирани съгласно Закона за  адовкатурата към момента на извършване на номинацията.

4.6. За “Млада адвокатска кантора на годината” може да бъде номинирано всяко адвокатско дружество и/или адвокатско съдружие, регистрирано през изминалите 2017г. и 2018г.  съгласно Закона за адовкатурата.

 1. Етапи на провеждане

Кампанията “Юрист на годината” се провежда на два отделни етапа, както следва:

5.1. Първи етап  “Номиниране”

5.1.1. Номинация може да бъде направена от всяко дееспособно физическо лице (“Номиниращ”). Един Номиниращ може да номинира повече от един участник,  в една или повече категории, както и да гласува за направената от него номинация.

5.1.2. При номиниране е задължително да се посочи имена, длъжност на Номинирания, кратка обосновка на номинацията, имена, телефон, e-мейл за контакт на Номиниращия, в случай че разполага с контакт и/или снимка на Номинирания. Номинацията се извършва, като се попълни формуляра на интернет адрес: https://juristnagodinata.bg

5.1.3. Първият етап приключва с определяне на Крайните Номинации, за които ще се гласува.

5.1.4. Крайните Номинирани се определят от  Организатора, в зависимост от броя валидни номинации, които е получил всеки участник.

5.1.5. Организаторът обявява на https://juristnagodinata.bg списък с Крайните Номинации, за които ще може да се гласува по време на втория етап “Гласуване” и  от които ще бъде определени печелившите фаворит във всичките шест категории.

5.2 Втори етап  “Гласуване”

5.1.След обявяване на Крайните Номинации, всеки желаещ може да гласува за своя фаворит във всяка от категориите.

5.2. Един участник има право да гласува само веднъж в една или повече от категориите.

5.3. Не се допуска използването на повече от един имейл от лице. Всяка употреба различна от тази ще бъде санкционирана.
5.4. Не се допускат други начини на гласуване, неодобрени от Организатора и необявени в настоящите Правила.

 1. Победител

6.1 Победителят се определя на базата на получените гласове само по каналите, обявени от Организатора.

6.2. Решението кой от Участниците, които са получили Крайни Номинации ще бъде Победител във всяка от категориите, се взема от Организатора, въз основа на общия брой получени гласове по време на двете  фази – “Номиниране” и” Гласуване”. То е окончателно и не подлежи на обсъждане.

6.3. По време на официална церемония, Крайните Номинации и Победителят ще бъдат публично обявени, в сучай, че предварително изрично не са изявили желанието си да не бъдат обявени, като такива.  Победителят ще получи почетна статуетка.

Решението за номинациите в списъка става по преценка на Организатора, окончателно е и не подлежи на обсъждане.

 1. Период на провеждане на Кампанията

7.1. “Юрист на годината” се провежда в периода от 12:00 ч. на 22.03.2018г. до 12:00 ч. на 30.04.2018г. включително.

Първи етап  “Номиниране” продължава от 22.03.2018г.  до 20.04.2018г.

Втори етап  “Гласуване” продължава от 20.04.2018г. до  30.04.2018г.

7.2. Организаторът прави провеждането на Кампанията достояние на широката общественост чрез интернет страницата на адрес https://juristnagodinata.bg, Фейсбук https://www.facebook.com/legalworld.bg/и legalworld.bg, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.

     8. Допълнителни разпоредби

8.1 Може да променим настоящите Правила, например за да се съобразим с промяна в закона или за да отразим промени в Услугите. Ако това се случи, ще Ви уведомим и ще публикуваме коригираните Правила за настоящите награди. Ако продължите да използвате Услугите, след като сме Ви уведомили за промените, означава, че приемате промените.

8.2 Очакваме Услугите да бъдат достъпни до 23:59 часа на 26 април 2018 година. Въпреки това, можем (а) да променим или спрем всички или част от Правилата за всяко лице или място по наша преценка по уважителни причини (например с цел съобразяване с промяна в закона, защита сигурността на Правилата (Юрист на годината) или извършване на технически настройки); (б) да изискаме плащане за използването на Услугите; или (в) да предложим възможности за някои или всички потребители. Ще се опитаме да Ви уведомим, ако променим Услугите по начин, който има отрицателна и важна последица за потребителите, или ако начислим такса за използването на Услугите.

8.3 Настоящата платоформа може да включва линкове към услуги или материали, предоставени от други потребители или дружества. Тъй като не сме създали и не контролираме тези материали, не ги препоръчваме и не носим отговорност за тях. Такива материали могат например да са неверни, ненадеждни, незаконни или опасни. Бъдете внимателни, ако решите да използвате такива материали. Използването им е на Ваша отговорност и може да e предмет на условията за ползване или политиката за поверителност на друго лице или дружество.

8.4 Съдържанието, налично чрез страницата на Услугите, е само за обща информация и не представлява съвет. Стараем се да поддържаме страницата на Услугите функционираща през цялото време, но не гарантираме, че Услугите винаги ще са достъпни, актуализирани, пълни, точни или сигурни. Услугите могат да съдържат грешки или материали, които нарушават тези Условия. Освен това, други лица могат да променят Услугите без наше разрешение. Ако забележите такива промени, свържете с нас на support@juristnagodinata.bg.

8.5 Не носим отговорност за щети, произтичащи от използването (или невъзможността за използване) на Услугите, включително щети, причинени от малуер, вируси или неточна или непълна информация или материали, освен ако тези щети не са резултат от умишлено неправомерно поведение или сериозна небрежност от наша страна.

8.6 Не носим отговорност, в случай че не можете да използвате приложението/уеб страницата на juristnagodinata.bg за мобилни устройства поради несъвместимостта му с хардуера и/или софтуерната платформа на Вашето устройство и/или поради каквито и да било други, независещи от нас технически ограничения, наложени от Play Store или Аpp Store или друго приложение на трети страни.

8.7 Настоящите Правила се ръководят от законите на Република България. Всички спорове между Вас и нас, свързани с Услугите, ще се решават от компетентните съдилища на Република България.

8.9 Може да предоставим или прехвърлим всички или част от права или задълженията си по настоящите Условия. Ако решим да не упражним някое от правата си съгласно тези Условия, това не означава, че автоматично се отказваме да упражним това право по всяко друго време. Заглавията на точките в настоящите Условия са предназначени единствено за улеснение и не определят или обясняват дадена точка или разпоредба. Когато в Условията са използвани думите „включително” и „включва”, те ще се тълкуват като последвани от израза „без ограничение”. Ако трябва да Ви уведомим, например за промяна в настоящите Условия, може да го направим чрез страницата на Услугите или чрез имейл (включително във всеки случай чрез линкове). Ако между нас и Вас възникне спор относно тези Условия или Услугите, тогава разпечатана версия на Условията и всяко известие, което сме Ви предоставили в електронна форма (например на страницата на Услугите или чрез имейл) ще бъдат допустими в производството, до същата степен и при същите условия като документи в печатна форма.

8.10 Услугите, каквато и да било част от тях, включително томболи с предметни награди, предизвикателства, промоции и игри, и съдържание, публикувано в и посредством Услугите, по никакъв начин не са обвързани с и/или промотирани от съд или друга държавна институция, освен ако това не е изрично упоменато.

9. Лични данни

Организаторът Правен Свят ЕАД (ПС). ПС се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ПС предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ПС определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ПС взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на номинациите и гласуването лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания от ПС има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

9.1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. Неофит Рилски No 21, вх. Б, ет. 1, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната кампания лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на гласувалите;

 10. Други

При изпълнение на правилата за участие в  кампанията, настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ПС могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ПС (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ПС (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ПС, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ПС има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ПС ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в номинации и гласувания– максимум 1 г. от заявяването за участие в Награждаването.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на наградите и услуги от ПС, включително но не само чрез изпращане на новини. – максимум 2 години.

С участието си в кампанията и приемането на настоящите Правила всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ПС и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

Личните данни, които ще се събират от ПС във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, лични данни, няма да се събират във връзка със законовото задължение на ПС  да издаде служебна бележка за стойността на наградата, тъй като същите нямат паричен еквивалент.

Повече информация за обработката на предоставените данни може да бъде получена посредством:

•           Изпращане на e-mail съобщение на dpo@dpa.bg

Заявени при регистрацията на номинация или гласуване в juristnagodinata.bg съгласия може да бъдат оттеглени посредством:

•           Изпращане на e-mail съобщение на dpo@dpa.bg